Regler för fiske i Lyckebyån 2023

Fiskevårdsområde Karlskrona Kommun

 

Fiskesäsong/Allmänt

 

På premiärdagen, som infaller på 1:a Lördagen i Mars, är fiske tillåtet klockan 08.00-20.00.

Efter premiärdagen och t.o.m.den 30:e September klockan 05.00-23.00.

Övriga delar av året råder fiskeförbud, med undantag för det traditionsbundna håvfisket efter sik.

Sikfisket sker 1 November-31 December med ett begränsat antal särskilda fiskekort.

Fiskekort måste köpas innan fiske påbörjas och bör vid fiske bäras väl synligt.

Digitala fiskekort ska ni kunna uppvisa  i mobilen.

Det är ert ansvar att mobilen fungerar, alltså urladdat batteri inget E-fiskekort och inget fiske!

Barn och ungdom(skall själva hålla spöet) tillåts fiska utan avgift till och med det år de fyller 14, men

skall vid tveksamhet kunna visa legitimation.

 

Fiskemetoder

Enbart handredskapsfiske, alltså spinn, haspel och flugfiske är tillåtet.

Mete får endast bedrivas i åns lugnflytande delar.

Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

Fiskekortet ger fiskaren rätt att använda ett handhållet spö med en lina och ett agn.

Under tiden från premiären till 30/4 är följande sträckor reserverade för enbart flugfiske.

*Bron Mariefors-bron Johansfors.

*Strömmen Sandbäcksmåla- Biskopsberg.

Flugfiskesträckorna är markerade på karta samt kommer att skyltas på plats.

Fiske med kastflöte, spinnfluga eller liknande betraktas ej som flugfiske.

Ryckfiske eller annat fiske som bedrivs i syfte att kroka fisk utvändigt är förbjudet.

Felkrokad fisk skall omgående släppas tillbaka.

 

 

Minimimått

Lax 50 cm

Öring 50 cm (gäller all öring, även stationär)

Gös 40 cm.

Gädda minimått 40 cm och maximimått 75 cm från mynningen till fiskegränsen vid turbinutloppet vid Vattenverket

Ål är fredad inom hela fiskevårdsområdet, oavsett storlek.

Den som fångar fisk som inte håller måttet ska omgående återutsätta denna.

Antal fiskar och registrering

 

Högst 2 st havsöringar får fångas per fiskare och dag. Återutsatt fisk räknas inte.

Lax, öring, regnbåge, gös,abborre(större än 25 cm) och gädda (större än 75 cm) skall 

mätas och vägas och rapportsedel ska avlämnas i brevlådan på infotavlan.

Återutsatt fisk rapporteras med uppskattad längd och vikt.

Vi ser gärna att ni även rapporterar "udda" fiskarter såsom stör,nors,siklöja, vimma mm.

Fångsten tillfaller först efter rapporteringen den fiskande.

Informationstavlorna är placerade vid:

*Östra åstranden mittemot vattenverket i Lyckeby.

*Västra sidan vid bron i Augerum.

*Östra sidan av bron vid Mariefors.

Fiskeförbud

 

*Vattenverkets tomt i Lyckeby och västra stranden till en punkt 10 m uppströms laxtrappan.

*Östra stranden från 4 m uppströms bryggan vid turbinutloppet till 10 m uppströms dammkrönet.

*Från 20 m nedströms till 10 m uppströms laxtrappan i Lyckeåborg.

*Allt fiske från båt.

*Fiske får inte utan tomtägares medgivande bedrivas på privata tomter som gränsar till ån.

*Odlad mark får inte beträdas.

Fisketillsyn/Bevakning

När ni träffar någon av våra fisketillsynsmän så ta vara på möjligheten att få ytterligare information

om Lyckebyån och vårt fina fiske, de kan det mesta om detta.

Givetvis är ni som fiskande skyldiga att på tillsynsmans uppmaning visa fiskekort, redskap och fångst.

Brott mot fiskevårdsföreningens regler kan innebära kontrollavgift.

Brott mot Svensk lag kan rapporteras till polis och åtal.

Snälla du

 

*Stå ej för länge på samma plats om det kommer fler fiskande.

*Visa hänsyn mot andra fiskande oavsett fiskemetod.

*Vada aldrig längre ut i ån än du behöver. Genom att gå mitt i ån så skrämmer du bort fisken både

för dig och de som kommer efter dig.

Natur

 

Lyckebyåns fiskevårdsområde är ett underbart stycke svensk natur med en enastående fauna och

flora. Hjälp oss att bibehålla detta till kommande generationer genom att bland annat ta med er

kasserade linor och annat skräp när ni lämnar platsen.

 

Allemansrätten gör att du kan vistas nästan överallt i naturen, bara du du inte stör eller förstör.

Fiske ingår däremot inte i allemansrätten.

 

Avtal

 

När ni köpte fiskekortet gjorde vi ett avtal:

Vi använder pengarna till natur och fiskevård.

Ni följer svenska fiske och djurskyddslagar samt våra regler i fiskevårdsområdet.

 

Välkomna till vår underbara Lyckebyå!